Archive for januari, 2018

Paulus Viklund – äventyrare i Tarsele

fredag, januari 12th, 2018

Karta över nybygget Björna i Södra Tarsele 1854. Wiklunds torp finns utsatt intill gränsen mot Gårelehöjden.

 

Paulus Wiklund hette den förste torparen i Tarsele. Han var född den 6 januari 1784 och husförhörslängden i Junsele uppger Alnön som plats. Där finns han ej med i födelseboken.

Första gången som jag återfunnit honom i kyrkböckerna är år 1827, när han och hans hustru inflyttade från Skön till Wargbäcken i Graninge socken som torpare. Hustrun hette Christina Danielsdotter och var född den 7 maj 1780. Från år 1829 blir de torpare i Malmån i Graninge, och 1832 till Tåsjö.

1835 blir de slutligen torpare i Tarsele i Junsele, då de kommer över ett torpställe av nybyggaren Olof Jansson (Johansson.

De får bruka torpet på livstid utan betalning, och i kontraktet syns att Paulus redan uppsatt hus vid en plats kallad Björna. Till slått får han områden vid Höbäcken, Korsdalen, och en plats kallad Eric Elias rået. Han fick årligen ta ut 300 kärvar björklöv, samt vedbrand och timmer till husbygge.

Eftersom kontraktet skrevs under den 5 januari 1835, och hus redan var byggda, bör Paulus och hans hustru ha vistats i byn åtminstone under 1834.

Detalj ur ovanstående karta som visar byggnadernas läge på Wiklunds torp

 

I fånglistor för Härnösands Länsfängelse år 1848 kan man se att Paulus undergått 128 dagars fängelse på vatten och bröd, men jag har inte lyckats hitta orsaken. Han sattes i fängelset den 20 april och släpptes den 19 maj.

Men Paulus hade en händelserik historia som sjöman och soldat innan han kom till Ångermanland, vilket nedanstående avskrift ur sockenstämma i Junsele 1854.

Sedan det till göromålet åberopade förordnande blifvit för
de antecknade upläst och något jäf eller annat hinder mot
ärendets fullgörande icke var att anföra, anmältes Wiklunds
det hans granne Olof Jansson under sistleden gårdag genom
torparen Eric Petter Pehrsson i Gårelehöjden och målaren Anders An-
dersson blifvit kallad att äfven komma tillstädes och vara när-
varande, men när denne icke låtit sig afhöra föreslogs gö-
romålet, då Wiklund till en början anmälte det han uti
sine yngre år varit Sjöman och såsom sådan år 1808 blif-
vit pressad och deltagit i Finska kriget likaledes 1814 gjort
krigstjenst vid Fredrikshald då Norrge blef intagit, hvarefter
han några år derefter varit anförtrodd att såsom Skeppa-
re föra fartyg mellan Sundsvall och Stockholm, men fann
sig dermed ej tryggad utan ville söka sig egen torfva på
landbacken, hvilket han nu går att utvisa

Paulus Wiklund dog i Tarsele den 5 november 1856, och hustrun den 11 mars 1862.

Av Göran Stenmark

Skrömttjärna

torsdag, januari 4th, 2018

 

Skrömttjärna är en ganska liten tjärn och ligger på höger sida efter vägsträckan mellan Mjösjön och Bredvattnet. Den syns väl från vägen.

Namnet tyder ju på att man upplevt oförklarliga saker vid tjärnen, men tyvärr finns inga muntliga traditioner bevarade om detta. Kalle Fängström på Mjösjön brukade berätta en historia om att abborrarna i tjärnen hade ett besynnerligt utseende, men även där är detaljerna i historien bortglömda. Möjligen kan det härröra från den tid när två hemman i Mo, Junsele hade sina fäbodar i närheten nere vid Bredvattnets sjö. Fäbodarna upphörde runt 1920 när Bredvattnets kronotorparby kom till.

Är det någon av den här sidans läsare som har något att tillägga om tjärnen så är det välkommet.

Alldeles strax innan man ser tjärnen korsar en skogsstig bilvägen och det är den gamla medeltida s.k. Ridvägen från Ådals-Liden till Junsele som ända fram till 1800-talet var den allmänna vägen till Junsele och upp mot Lappmarken. Namnet kommer av att för flera hundra år sedan hade Junsele, Resele och Ådals-Liden samma präst som red mellan kyrkorna. Efter Ridvägen fanns s.k. fjärdingsmiltavlor. Inga tavlor finns kvar men själva stenfundamenten kan man ännu skönja efter stigen, och följer man stigen från bilvägen i riktning ca 50 meter norröver finns ett sådant fundament med en informationsstolpe.

Göran Stenmark